จุดมุ่งหมายของชมรม Prelude Thailand

ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายของชมรม Prelude Thailand


ชื่อภาษาไทย "ชมรมฮอนด้าพรีลูดแห่งประเทศไทย"
ชื่อภาษาอังกฤษ? ?PRELUDE THAILAND

นโยบายชมรมฯ

1. สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ? โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการชมรม
2 ส่งเสริมให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์ และร่วมมือกันประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและต่อสังคม
3. เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกและผู้ใช้รถ พรีลูดทั่วไปได้นำไปเป็นแนวในการดูแลรักษารถตัวเอง
4. ชมรมนี้สงวนสิทธิ์แต่สมาชิกที่มีความตั้งใจ ทุ่มเท และเสียสละ ให้กับเพื่อนสมาชิกด้วยกันเท่านั้น
5. ชมรมนี้ไม่อนุญาตให้เสนอ ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับ การเมือง และ สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ข้อความที่มีเนื้อหาพาดพิงถึงสถานบันดังกล่าวจะถูกลบทันทีที่พบเห็น โดยจะไม่มีการแจ้งเตือน

วัตถุประสงค์ หลัก

1. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาการใช้รถยนต์แก่หมู่สมาชิก
2. เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนสมาชิกให้ได้รับการบริการที่เหมาะสมที่สุดจาก อู่ หรือร้านค้าต่าง ๆ
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถยนต์พรีลูดที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป

การสมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ

1. ผู้สมัครเป็นสมาชิกสามัญต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของชมรมฯแก่นายประธานชมรมฯ
2. สมาชิกเก่าที่ประสงค์จะต่ออายุในแต่ละปีต้องชำระก่อนสิ้นวันที่ 31 เดือนธันวาคม ของปีนั้นๆ
3. สมาชิกใหม่ชำระค่าบำรุง ณ วันที่ได้รับการอนุมัติเข้าเป็นสมาชิก
4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเสียค่าบำรุงรายปี
5. สมาชิกที่ชำระค่าบำรุงตามระเบียบนี้แล้วจะมีสิทธิสมบูรณ์ตามระเบียบของชมรม

สมาชิกและหน้าที่ของสมาชิก

สมาชิกของชมรมฯ แบ่งเป็น
สมาชิกสามัญ ได้แก่ เจ้าของรถยนต์พรีลูดหรือบุคคลทั่วไปที่สมัครเป็นสมาชิกชมรม
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้มีเกียรติ์ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ มีมติเชิญเขาเป็นสมาชิก

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกชมรมฯ
สมาชิกสามัญ

1. ได้รับประโยชน์จากกิจการและสถานที่ ที่ตกลงให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกของชมรมฯ โดยเท่าเทียมกันภายใต้กฏข้อบังคับ และระเบียบ
2. มีสิทธิ์ในการใช้สัญลักษณ์เครื่องหมาย (โลโก้) ของชมรมฯ
3. ได้รับข้อมูลข่าวสารของชมรมฯ ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก
4. มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมการประชุมสามัญกรรมการ การประชุมสามัญสมาชิก การประชุมใหญ่และการประชุมอื่นๆ ตามวาระโอกาส
5. มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง และสมาชิกสามัญมีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารชมรมฯ
6. มีสิทธิ์ที่จะลาออกจากการเป็นสมาชิกได้ แต่ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเพื่อขอรับเงินค่าบำรุงสมาชิกรายปีและเงินอื่นๆคืนไม่ว่ากรณ ีใด
7. มีสิทธิ์ในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของชมรมฯ ต่อคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เพื่อให้มีการพิจารณาและปฏิบัติ
8. สมาชิกมีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็น ออกเสียง หรือทักท้วงการบริหารงานของคณะกรรมการชมรมฯ โดยการทำเป็นหนังสือและ
มีสมาชิกรับรองอย่างน้อย 5 ท่าน นำเสนอต่อประธานชมรมฯในการประชุมสามัญของกรรมการประจำเดือน
แต่ถ้าสมาชิกเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีไม่ต้องทำเป็นหนังสือก็ได้??

สมาชิกกิติมศักดิ์

1. ได้รับข้อมูลข่าวสารของชมรมฯ ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก
2. มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญกรรมการ การประชุมสามัญสมาชิก การประชุมใหญ่และการประชุมอื่นๆ ตามระยะเวลาโอกาส

หน้าที่ของสมาชิก

1. ชำระค่าบำรุงสมาชิกประจำปีตามกำหนด
2. ช่วยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน และอุดมการณ์ของชมรมฯ สู่สาธารณชน
3. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือการสร้างความสามัคคีให้หมู่สมาชิก
4. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ
5. ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กฏข้อบังคับ ระเบียบข้อบังคับ และมติที่ประชุม
6. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งชมรมฯมีหนังสือเชิญ (สามารถส่งตัวแทนร่วมประชุมได้)

ทั้งนี้ กำหนดให้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่? 1 พฤศจิกายน 2548 เป็นต้นไป


Regulation & Policy

THAI's Name " Chom-Rom-Honda-Prelude-Hang-Pra-Tetd-Thai "
English Name " PRELUDE THAILAND "
?
Club's Policy

1. Generate the activities that make a benefit to the society
2. Hand to hand among the members and society in solving problem
3. To acknowledge new users how to take care his/her car
4. This club has been reserved for sincere members ONLY
5. This club would not allow any post about Nation, Religion, Royal Family.
Any post that deal with these would be deleted with out prior notice and
your IP would be banned forever!!

Main Objective

1. Exchange knowledge about tuning the car, fixing the car, and basic
solution to new users in order to solve the basic problems
2. Support the good garage an shop for the members benefits' perpose
3. Provide the Honda Prelude Information for general guests and members

Membership Applying Procedure

1. Application must be handed to the Club's Chairman or Committee
2. To continue you membership status please pay the fee before 31 December
3. New members must pay all fee on the day that your application has been grant
4. Honorary Member do not need to pay any fee
5. Member would have rights of Prelude-Thailand after paying his/her fee
6. Membership's Fee (Both Old & New) Setting up fee is THB ฿500 or USD $12.5
these would be provided to members after paying the fee
--6.1 1 Club's T-Shirt
--6.3 1 Prelude Thailand's Stiker with number!!
7. Membership fee per year? THB ฿250 or USD $6.25 in order to pay for the Website's
Expenses

Member & Duties

Membership's Status has been seperate in 2 types
Prelude-Thailand's Official Member - General Paying Member
Prelude-Thailand's Honorary Member - The person that has been invited to be our Honorary Member

Members' benefits

Prelude-Thailand's Official Member
1. Benefit to activities and places that deal to offer the beneftis to club's members as equal in everone
under the rules and reguations.
2. Have rights to use our Prelude-Thailand's logo
3. Receive news and information as long as the membership status
4. Have rights to join every meeting that be held by the Prelude-Thailand's Club
5. Have rights to vote and apply for the Prelude-Thailand's Committee
6. Have rights to leave the club but CANNOT ask for the refund of the membership's fee
7. Have rights to inform the committee about the everything in order to take the action on the particualar case
8. Have right to protest the management of the commitee board by making the written document with at lease
five signatures then show to the Chairman in the Meeting.

Prelude-Thailand's Honorary Member

1. Receive news and information as long as the membership status
2. Have rights to join every meeting that be held by the Prelude-Thailand's Club

Members' Duties

1. Pay the annul fee as the rate shown
2. Provide the Prelude-Thailand's Vision to the public
3. Rasing friendship status among the club's members
4. Join the activities that held by the club as most as you can
5. Follow the Prelude-Thailand's rules & regurations
6. Join the meeting as much as you can (representative is allowed for the monthly meeting)

This announcement would be effected on 1st November 2005